Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.tracksport.live, която се оперира и поддържа от „ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ ТРЕЙД “ ЕООД.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

 1. Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.tracksport.live, билети за регистрация, отчитане на резултати на спортни състезания и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).
 2.  На интернет страницата www.tracksport.live се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.
 3. Продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. Билетите се продават чрез системата за регистрация на „ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ ТРЕЙД “ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175304267, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 162, (по-нататък в Общите условия наричано TRACKSPORT).
 2. При продажбата на билетите TRACKSPORT действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу).
 3. Адресът на мястото, където TRACKSPORT осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. TRACKSPORT e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.
 4. Данните за контакт на TRACKSPORT са както следва: интернет страница www.tracksport.live, адрес на електронна поща office@tracksport.eu, телефон за връзка +359889318297.

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТ ИМЕТО НА КОИТО ДЕЙСТВА TRACKSPORT

 1. Мероприятията, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.tracksport.live, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите TRACKSPORT. Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп и участие до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието.
 2. Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени, като ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.
 3. Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част XIII. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).
 4. Организаторът на събитието сам отговаря за разпространието, популяризирането и продажбата на билетите за съответното събитие.
 5. Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.tracksport.live, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

IV. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.tracksport.live клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.
 2. За покупка на билет през интернет страницата www.tracksport.live е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки:
  • Стъпка 1 – Избор на Събитие
  • Стъпка 2 – Избор на брой билети
  • Стъпка 3 – Регистрация
  • Стъпка 4 – Преглед на заявката
  • Стъпки 5 – Избор на метод на плащане
  • Стъпка 6 – Извършване на плащане
 3. След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от TRACKSPORT, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.
 4. Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на TRACKSPORT, в раздел „ПОМОЩ. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ“. Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:
  • Плащане по банков път – при завършване на покупката, клиентът получава имейл от Организатора с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка за плащане. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок определен от Организатора, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;
  • Плащане на място (ако Организатора е предвидил такава възможност);
  • Плащане през системата на Pyapal (ако Организатора е предвидил такава възможност. );
  • Плащане през системата на ePay (ако Организатора е предвидил такава възможност, като не се приемат плащания с карти издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия);

V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

 1. Поръчаните билети се изпращат по електронен път на участниците.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

 1. Всеки участик предоставя своя билет при регистрацията за събитието.
 2. Всеки участник се задължава да спазва правилата, установени от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилнилата и злоупотребата с билета може да бъдат наказани, съгласно правилника на организаторите.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

 1. Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с оределена дата на провеждане. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за събития.
 2.  Отказ от закупените билети преди провеждане на събитието е възможен единствено в случаите когато ОРГАНИЗАТОРА е упоменал условията и таксите за отказ.

XIII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 1. В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на участика достъп до мероприятието.
 2. Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.tracksport.live, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за регистрация на участика.
 3. При продажбата на билетите TRACKSPORT действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. TRACKSPORT няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставеното мероприятие.
 4. При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

IX. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ
С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по различни медии да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. TRACKSPORT с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 2. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие TRACKSPORT да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

XI. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.
 2. За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, на www.tracksport.eu е публикуван линк към платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове /озаглавен „Онлайн решаване на спорове„/.